Inline Heater

بخاری داخلی به گونه ای طراحی شده است که دمای گاز فرآیند را به مقدار تنظیم شده در مسیر جریان خود افزایش دهد. در روش های مختلف گرمایش درون خطی، استفاده از شعله مستقیم مزایای قابل توجه زیادی دارد. مهمترین آنها اثربخشی و راندمان حرارتی بالا است.